DOTACJA NA WIELOLETNI  RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  (M.P. z 2023 poz. 881).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1.200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.552,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

  • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
  • gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach  oświatowych

Zgodnie z zawartą w dniu 15.02.2024r. Umową Nr 76/OPS/D/2024 na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie  51.520,00 zł. Wkład własny Gminy Lipnica Wielka deklarowany do programu to kwota  12.880,00 zł