Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na 2024 rok

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dotację celową budżetu państwa jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 258/OPS/2024 z dnia 11 marca 2024r. zawartej z Wojewodą Małopolskim na łączną kwotę  65.394 zł

w tym kwotę:

 1. 49.377  zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 2. 16.017 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:  854.153,80

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

DOTACJA NA WIELOLETNI  RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  (M.P. z 2023 poz. 881).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1.200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.552,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

 • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
 • gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach  oświatowych

Zgodnie z zawartą w dniu 15.02.2024r. Umową Nr 76/OPS/D/2024 na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie  51.520,00 zł. Wkład własny Gminy Lipnica Wielka deklarowany do programu to kwota  12.880,00 zł

Projekt socjalny skierowany dla seniorów 60+ „Aktywny Senior”Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

DIAGNOZA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej obejmuje opieką i wsparciem osoby i rodziny, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, trudną sytuację rodzinną nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji bytowej.

Wydłużający się okres życia człowieka stawia nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych obszarów do realizacji jest edukacja ludzi starszych poprzez pokazywanie im nowych możliwości i pobudzanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym,  a także poprzez poszerzanie zainteresowań oraz coraz większe zapotrzebowanie ludzi starszych na  aktualizację wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Jednocześnie osoby w wieku „60 +” są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na wyłudzenia, oszustwa i kradzieże, dlatego ważne jest ich właściwe przygotowanie do obrony przed w/w  zagrożeniami.

II. GRUPA DOCELOWA

Osoby powyżej 60 roku życia, korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, szczególnie samotne, starsze, niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie Gminy Lipnica Wielka.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych lub poprzez zgłaszanie się zainteresowanych osób.

III. CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i samodzielności seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku. Projekt ma za zadanie zintegrować osoby starsze w środowisku lokalnym, zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, zwiększyć ich aktywność fizyczną oraz  umysłową, umożliwić nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz wzmocnić na płaszczyźnie emocjonalnej, a przez to przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego.

IV. ZADANIA PROJEKTU

Zadaniem realizowanego projektu jest:

 • Wzrost poczucia własnej wartości osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Aktywizacja społeczna seniorów, nawiązanie nowych kontaktów międzyludzkich
 • Zmniejszenie poczucia osamotnienia
 • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Usprawnienie osób starszych
 • Podtrzymywanie zainteresowań kulturą, historią i dziedzictwem regionu

V. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu socjalnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej przy współpracy m.in. Urzędem Gminy Lipnica Wielka, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, sołtysami, placówkami oświatowymi, parafią.

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Spotkania organizowane będą na terenie Gminy Lipnica Wielka. Ewaluacja będzie odbywać się w perspektywie roku kalendarzowego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w 2023 roku.

Gmina Lipnica Wielka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
 • zakończenie zadania 31 grudnia 2023 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 15.876,23 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 9.220,00 zł