Rodo

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 518

informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, tel. +48 1826 349 90, e-mail: ops@lipnicawielka.pl , strona internetowa: www.lipnicawielka.pl/ops/

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: tel. +48 609651709, e-mail: iodo.public@gmail.com ; w celu informowania Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania przez Ośrodek Pomocy Społecznej danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:

– ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

-ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

-ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

-ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

-ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

-ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu działania archiwów zakładowych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej:

-dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

-sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

-usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej przez Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

9. Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, przetwarzane są w zakresie niezbędnym doprawidłowej realizacji usług świadczonych przez OPS wynikających z przepisów prawa. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.