Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Wielka – Razem Przeciw Przemocy Domowej

Przemoc domowa jest w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jednym z problemów społecznych, który wymaga podejmowania szeroko zakrojonych działań przeciwdziałających temu zjawisku.

Prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne jest optymalnym środowiskiem rozwoju i samorealizacji jej członków, natomiast przemoc stanowi poważne  zagrożenie  dla realizacji tej podstawowej funkcji rodziny.

Statystycznie większość osób doznających przemocy domowej stanowią kobiety. Innymi szczególnie wrażliwymi kategoriami osób doznających przemocy domowej są m.in.: małoletni, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne.

W 2023 roku uchwalono ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

wprowadzająca do porządku prawnego wiele rozwiązań, których celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska  w Polsce. Ideą systemu przeciwdziałania przemocy domowej jest kompleksowa i skoordynowana działalność ukierunkowana na zdiagnozowanie przyczyn i zniwelowanie skutków występowania przemocy. Holistyczne podejście obejmuje całokształt procesów zachodzących w środowisku domowym z problemem przemocy, zatem konieczne jest pojmowanie rodziny jako pewnego systemu oddziałujących na siebie elementów, które dążą do uzyskania spójności, równowagi.  Stąd ważne jest podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doznających przemocy, jak i tych, które ją stosują.

Niebagatelny wpływ na stosowanie  przemocy  domowej  ma  dziedziczenie wzorca  przemocy   ze środowiska pochodzenia. Dzieci wychowujące się w środowisku domowym z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że sposobem rozwiązywania problemów jest przemoc. Wpływ na stosowanie przemocy domowej może mieć także uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Statystyki pokazują, że wiele osób stosujących przemoc domową w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności. Uzależnienie  od  alkoholu  nie  zwalnia  z  odpowiedzialności  za  swoje  czyny, mimo  że  osoby stosujące przemoc często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie.

Rodziny doznające przemocy pozostają w trudnej sytuacji życiowej, co jest podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym.

Osoby i rodziny zainteresowane udzieleniem pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zapraszamy do współpracy:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Wielka

kontakt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

w godz. pracy Ośrodka

pn. 8.30-16.30 wt.- pt. 7.30-15.30

tel. 18 26 349 90  kom. 607819667

Harmonogram konsultacji specjalistycznych w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Rodzin w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

na rok 2024

LPPoradnictwo specjalistyczneTermin dyżuru specjalistyDane kontaktoweAdresaci pomocy specjalistycznej
  1.Psychologdrugi wtorek miesiąca w godz.  15.00-18.00501 452 890Osoby doznające przemocy domowej Osoby stosujące przemoc  domową Członkowie rodzin doznający przemocy domowej Dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Itp.  
  2.Terapeuta uzależnień  pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00-15.00693 960 943Osoby nadużywające alkoholu Osoby nadużywające alkoholu i stosujące przemoc domową Osoby doznające przemocy  domowej i członkowie rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie Itp.  
  3.Pracownicy socjalnicodziennie od poniedziałku do piątku w godz. pracy OPS18 26349 90
607 819 667
Osoby doznające przemocy domowej    Osoby stosujące przemoc domową członkowie rodzin doznających przemocy Itp.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Lipnica Wielka na lata 2022-2027.(doc)

ULOTKA