Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka

Telefon: 18/26 349 90; e-mail: ops@lipnicawielka.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ops.lipnicawielka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-02-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Część publikowanych na stronie materiałów nie spełnia wymagań dostępności z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx,odt,ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,

 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,

 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie www: zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Grażyna Lach, adres poczty elektronicznej: ops@lipnicawielka.pl tel. 182634990.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej mieści się w budynku w centrum wsi. Dojazd do OPS możliwy jest środkami komunikacji publicznej – przystanki autobusowe zlokalizowane są w odległości do 30 metrów od obiektu OPS. Dojazd możliwy jest także samochodem osobowym. Przy budynku znajduje się bezpłatny parking wspólny dla klientów OPS i GBP. Niedaleko jest również parking Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia z wyrysowanymi miejscami parkingowymi, w tym dwa miejsca zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznakowane są piktogramami.

Budynek w którym mieści się biuro OPS nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie brak dalszego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy, platformy wyjazdowej lub wyciągu schodowego.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące: brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby niewidome i słabowidzące: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem na terenie siedziby OPS.

Informacje dodatkowe

Trwają prace nad przeniesieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej lokalizacji.