„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA  2024

Gmina Lipnica Wielka informuje, że w dniu 13.02.2024r. podpisano umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE: 261.018,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 261.018,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 13 luty 2024 rok