Niedziela Palmowa- Realizacja projektu socjalnego „Aktywny Senior”

Przez cały marzec seniorzy biorący udział w projekcie socjalnym „Aktywny Senior” przygotowywali się aby wziąć udział w konkursie plam wielkanocnych, które co roku organizuje Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Na pierwszym marcowym spotkaniu, które odbyło się 08. 03. 2024 r. seniorzy skupili się nad własnoręcznym tworzeniem kwiatów z bibuły i krepiny. Każda z Pań miała swój pomysł i koncepcję stworzenia jak najpiękniejszego kwiatu. W sumie  na warsztatach zostało ich zrobionych bardzo dużo i wszystkie będą wykorzystane nie tylko do palmy konkursowej ale i do pojedynczych palm dla każdego. Podczas drugiego marcowego spotkania tuż przed niedzielą palmową 21.03.2024 r., wspólnymi siłami powstała bardzo duża palma wielkanocna. Chętni seniorzy poszli z palmą do kościoła na mszę i na konkurs ubrani w regionalne stroje. Przygotowania palmy wielkanocnej są  idealnym wstępem do właściwego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIPNICA WIELKA

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1

 • Poniedziałek: 8.00 – 14.00
 • Wtorek: 8.00 – 14.00
 • Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
 • Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

 • Poniedziałek: 11.30 – 15.30
 • Wtorek: 10.00 – 14.00
 • Środa: 10.00 – 14.00
 • Czwartek: 10.00 – 14.00
 • Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

 • Poniedziałek: 13.00 – 18.00
 • Środa: 10.00 – 15.00
 • Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
 • Piątek: 10.00 – 15.00 

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:  

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1
• Poniedziałek: 8.00 – 14.00
• Wtorek: 8.00 – 14.00
• Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

• Poniedziałek: 11.30 – 15.30
• Wtorek: 10.00 – 14.00
• Środa: 10.00 – 14.00
• Czwartek: 10.00 – 14.00
• Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

• Poniedziałek: 13.00 – 18.00
• Środa: 10.00 – 15.00
• Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 10.00 – 15.00

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1
• Poniedziałek: 8.00 – 14.00
• Wtorek: 8.00 – 14.00
• Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

• Poniedziałek: 11.30 – 15.30
• Wtorek: 10.00 – 14.00
• Środa: 10.00 – 14.00
• Czwartek: 10.00 – 14.00
• Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

• Poniedziałek: 13.00 – 18.00
• Środa: 10.00 – 15.00
• Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 10.00 – 15.00

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:

· Facebook – www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
· Tik Tok – www.tiktok.com/@edukacjaprawna
· Instagram – www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
· Serwis – www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną
· infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994
· całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na 2024 rok

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dotację celową budżetu państwa jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 258/OPS/2024 z dnia 11 marca 2024r. zawartej z Wojewodą Małopolskim na łączną kwotę  65.394 zł

w tym kwotę:

 1. 49.377  zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 2. 16.017 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:  854.153,80

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2024

Gmina Lipnica Wielka informuje, że w dniu 04.03.2024r. podpisano umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE: 77.112,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 77.112,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 4 marca 2024 rok

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA  2024

Gmina Lipnica Wielka informuje, że w dniu 13.02.2024r. podpisano umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE: 261.018,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 261.018,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 13 luty 2024 rok

DOTACJA NA WIELOLETNI  RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  (M.P. z 2023 poz. 881).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1.200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.552,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

 • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
 • gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach  oświatowych

Zgodnie z zawartą w dniu 15.02.2024r. Umową Nr 76/OPS/D/2024 na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie  51.520,00 zł. Wkład własny Gminy Lipnica Wielka deklarowany do programu to kwota  12.880,00 zł

Realizacja projektu socjalnego „Aktywny Senior” – Skubarki 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w 2024 roku kontynuuje realizację projektu socjalnego „Aktywny Senior”, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W dniu 29. 01. 2024 r.  odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w nowym roku – „Skubarki” czyli tzw. darcie pierza. Ich istotą jest kultywowanie tradycji dawnej Orawy, a towarzyszy im wspólny śpiew i rozmowy. Nasze gminne „Skubarki” rozpoczął występ dzieci z Kółka Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Lipnicy Wielkiej prowadzonego przez Panie Barbarę Brenkus, Justynę Kulawiak, Annę Kobroń, które zaprezentowały seniorom niezwykle piękną i wzruszającą ekranizacje baśni H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Wspólne kolędowanie było uwieńczeniem zbliżającego się końca okresu świątecznego. Podczas lipnickich skubarek seniorzy oskubali 2 worki pierzy, a pomogły im seniorki ze Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Lipnicy Małej zaproszone w ramach integracji międzygminnej. Po zakończeniu wyjątkowo miłej pracy odbył się wspólny poczęstunek, na którym zgodnie z tradycją nie zabrakło domowego chleba z miodem i karnawałowych przysmaków: pączków i faworków przygotowanych przez samych uczestników.

    Projekt „ Aktywny Senior” będzie realizowany do końca grudnia,a dofinansowany jest przez Wojewodę Małopolskiego.

Dodatek Osłonowy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można składać:

 • w formie papierowej poprzez składanie wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w dniach: -w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.30; -od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 (piątek jest dniem wewnętrznym).
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Informujemy, że wnioski oraz załączniki składane drogą elektroniczną muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski które nie posiadają podpisanych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek ma na celu wsparcie “osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20,00 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,40 %

Dodatek osłonowy w 2024 r. wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 r. przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pliki do pobrania

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Projekt socjalny skierowany dla seniorów 60+ „Aktywny Senior”Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

DIAGNOZA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej obejmuje opieką i wsparciem osoby i rodziny, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, trudną sytuację rodzinną nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji bytowej.

Wydłużający się okres życia człowieka stawia nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych obszarów do realizacji jest edukacja ludzi starszych poprzez pokazywanie im nowych możliwości i pobudzanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym,  a także poprzez poszerzanie zainteresowań oraz coraz większe zapotrzebowanie ludzi starszych na  aktualizację wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Jednocześnie osoby w wieku „60 +” są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na wyłudzenia, oszustwa i kradzieże, dlatego ważne jest ich właściwe przygotowanie do obrony przed w/w  zagrożeniami.

II. GRUPA DOCELOWA

Osoby powyżej 60 roku życia, korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, szczególnie samotne, starsze, niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie Gminy Lipnica Wielka.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych lub poprzez zgłaszanie się zainteresowanych osób.

III. CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i samodzielności seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku. Projekt ma za zadanie zintegrować osoby starsze w środowisku lokalnym, zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, zwiększyć ich aktywność fizyczną oraz  umysłową, umożliwić nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz wzmocnić na płaszczyźnie emocjonalnej, a przez to przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego.

IV. ZADANIA PROJEKTU

Zadaniem realizowanego projektu jest:

 • Wzrost poczucia własnej wartości osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Aktywizacja społeczna seniorów, nawiązanie nowych kontaktów międzyludzkich
 • Zmniejszenie poczucia osamotnienia
 • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Usprawnienie osób starszych
 • Podtrzymywanie zainteresowań kulturą, historią i dziedzictwem regionu

V. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu socjalnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej przy współpracy m.in. Urzędem Gminy Lipnica Wielka, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, sołtysami, placówkami oświatowymi, parafią.

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Spotkania organizowane będą na terenie Gminy Lipnica Wielka. Ewaluacja będzie odbywać się w perspektywie roku kalendarzowego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.