Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na 2024 rok

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dotację celową budżetu państwa jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 258/OPS/2024 z dnia 11 marca 2024r. zawartej z Wojewodą Małopolskim na łączną kwotę  65.394 zł

w tym kwotę:

  1. 49.377  zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
  2. 16.017 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemnaście złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:  854.153,80

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.