Projekt socjalny skierowany dla seniorów 60+ „Aktywny Senior”Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

DIAGNOZA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej obejmuje opieką i wsparciem osoby i rodziny, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, trudną sytuację rodzinną nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji bytowej.

Wydłużający się okres życia człowieka stawia nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych obszarów do realizacji jest edukacja ludzi starszych poprzez pokazywanie im nowych możliwości i pobudzanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym,  a także poprzez poszerzanie zainteresowań oraz coraz większe zapotrzebowanie ludzi starszych na  aktualizację wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Jednocześnie osoby w wieku „60 +” są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na wyłudzenia, oszustwa i kradzieże, dlatego ważne jest ich właściwe przygotowanie do obrony przed w/w  zagrożeniami.

II. GRUPA DOCELOWA

Osoby powyżej 60 roku życia, korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, szczególnie samotne, starsze, niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie Gminy Lipnica Wielka.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych lub poprzez zgłaszanie się zainteresowanych osób.

III. CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i samodzielności seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku. Projekt ma za zadanie zintegrować osoby starsze w środowisku lokalnym, zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, zwiększyć ich aktywność fizyczną oraz  umysłową, umożliwić nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz wzmocnić na płaszczyźnie emocjonalnej, a przez to przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego.

IV. ZADANIA PROJEKTU

Zadaniem realizowanego projektu jest:

  • Wzrost poczucia własnej wartości osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Aktywizacja społeczna seniorów, nawiązanie nowych kontaktów międzyludzkich
  • Zmniejszenie poczucia osamotnienia
  • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  • Usprawnienie osób starszych
  • Podtrzymywanie zainteresowań kulturą, historią i dziedzictwem regionu

V. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu socjalnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej przy współpracy m.in. Urzędem Gminy Lipnica Wielka, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, sołtysami, placówkami oświatowymi, parafią.

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Spotkania organizowane będą na terenie Gminy Lipnica Wielka. Ewaluacja będzie odbywać się w perspektywie roku kalendarzowego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.