Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w 2023 roku.

Gmina Lipnica Wielka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
  • zakończenie zadania 31 grudnia 2023 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 15.876,23 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 9.220,00 zł